Petr Klouda - 800 340 350 - prodej@trigema.cz

Ozvěte se nám

Pro více informací o projektu nebo pro sjednání osobní schůzky nás prosím kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře nebo na 800 340 350

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.

 

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.


 

Popis postupu uzavírání Rezervační smlouvy (RS)

Rezervace je služba sloužící k tomu, aby si koupi předmětné nemovitosti nezajistil někdo jiný. Po dobu rezervační lhůty má Zájemce jistotu, že když si bude zařizovat veškeré nezbytnosti k uzavření navazující smlouvy o smlouvě budoucí (s jejímž uzavřením je spojena povinnost složit zálohu 15% z kupní ceny bytu, je proto již vhodné mít před jejím uzavřením definitivně zajištěno financování na 100% kupní ceny), nebude nemovitost nabízena jiným zájemcům.

Ústní rezervace

Ještě před uzavřením rezervační smlouvy poskytuje Budoucí prodávající zájemcům možnost provést předběžnou ústní rezervaci. Ústní rezervaci je možno provést telefonicky, emailem, kontaktním formulářem nebo osobně. Na základě ústní rezervace je pro Zájemce nemovitost rezervována po dobu tří pracovních dnů. V této době nebude Budoucí prodávající nemovitost nabízet nikomu jinému, aby však rezervace pokračovala, musí Zájemce během této doby uzavřít rezervační smlouvu.

V případě vypršení lhůty 3 pracovních dnů bez uzavření rezervační smlouvy bude nemovitost nabízena dalším zájemcům.

S ústní rezervací nejsou spojeny žádné poplatky, je možno ji kdykoli zrušit bez jakékoli sankce.

Budoucí prodávající si však vyhrazuje možnost ústní rezervaci neprovést (např. v případě zneužívání systému jako je opakovaná rezervace bez následného uzavření smlouvy, rezervace více bytů v rámci projektu, rezervace se zjevně nepravdivými údaji, souběžná rezervace více zájemci apod.)

Rezervační smlouva - osobní uzavření

Detailní postup uzavření rezervační smlouvy vám vysvětli prodejce v prodejním centru.

Online uzavření rezervační smlouvy

Celý proces uzavření rezervační smlouvy distančním způsobem (e-rezervace, online rezervace nemovitosti) nahrazuje osobní návštěvu prodejního centra a je možné jejím prostřednictvím dosáhnout stejného výsledku, jako by Zájemce showroom Trigema Chytré bydlení navštívil. Na konci celého procesu je uzavřená rezervační smlouva. Pročtení přehledu procesu, stejně jako smluvních podmínek pro uzavření smlouvy distančním způsobem, by neměla zabrat déle než 30 minut.

 1. Při prohlížení nemovitostí na webových stránkách www.bydleni-branik.cz si Zájemce může vždy vybrat konkrétní nemovitost a u této zvolit možnost provést její rezervaci. Pokud si Zájemce zvolí možnost e-rezervace, bude přesměrován do následujícího procesu.
 2. Nemovitost, případně její příslušenství (jako garážové stání, sklep apod.), přidá Zájemce kliknutím myši na tlačítko „e-rezervovat“ do košíku. Tento krok lze opakovat (vybrat více položek), případně rezervované položky libovolně měnit. Vložením do košíku se Zájemci spouští 30 minutové časové okno, po které může celý proces dokončit. V průběhu tohoto časového úseku jsou vybrané položky zablokovány a proces rezervace nemůže provést jiná osoba.
 3. Po dokončení výběru se přechodem přes tlačítko „přejít do košíku“ zobrazí všechny jednotky, které mají být rezervovány (obsah košíku si může Zájemce zobrazit kdykoli kliknutím na odkaz Rezervační košík.
 4. Následně bude Zájemce přesměrován na tento popis procesu e-rezervace a zároveň mu bude umožněno se podrobně seznámit se vzorem rezervační smlouvy (případně jej nechat prověřit právním poradcem). Před samotným uzavřením rezervační smlouvy bude Zájemce muset potvrdit, že se s tímto dokumentem seznámil.
 5. V souladu s legislativními požadavky bude Zájemce dále poučen o právech spotřebitele při uzavření rezervační smlouvy distančním způsobem (e-rezervace). Před samotným uzavřením rezervační smlouvy bude Zájemce muset potvrdit, že se s tímto dokumentem seznámil.
 6. V průběhu procesu e-rezervace bude Zájemce seznámen (pokud se tak nestalo již dříve) s průběhem procesu celé transakce, jehož je rezervace pouze dílčí součástí. Před samotným uzavřením rezervační smlouvy bude Zájemce muset potvrdit, že se s tímto dokumentem seznámil.
 7. Po seznámení s výše uvedenými dokumenty, bude prostřednictvím tlačítka „přejít dál“ přesměrován na formulář pro vyplnění osobních údajů nezbytných pro identifikaci Zájemce v rámci smluvního vztahu (Jméno, Příjmení, Adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, datum narození, email, telefon, typ vlastnictví). S osobními údaji bude na straně Budoucího prodávajícího vždy nakládáno v souladu s platnými právními předpisy (GDPR).
 8. Po zadání osobních údajů bude Zájemci vygenerována vzorová rezervační smlouva se všemi přílohami.
 9. V dalším kroku bude Zájemce vyzván k finální kontrole e-rezervovaných položek a vložených identifikačních údajů. Prostřednictvím tlačítka „potvrdit rezervaci“ bude Zájemci vygenerována individuální rezervační smlouva a dojde k přesměrováni na platební bránu (nebo zveřejněny platební údaje pro bezhotovostní platební styk), neboť rezervační smlouva nabyde účinnosti až zaplacením rezervačního poplatku. Ihned po potvrzení rezervace bude Zájemci odesláno potvrzení o uzavření smlouvy.
 1. Prostřednictvím platební brány externí služby (GoPay) bude Zájemce vyzván k úhradě rezervačního poplatku ve výši 50.000 Kč za každou rezervovanou jednotku (tato částka zahrnuje příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření rezervační smlouvy). Úhradu rezervačního poplatku může Zájemce provést také běžným příkazem k úhradě.
 2. Po úspěšné úhradě rezervačního poplatku se Zájemci odešle potvrzující email s potvrzením úspěšného dokončení procesu a s kontaktními údaji prodejce. Účinnou smluvní dokumentaci tvoří automaticky vygenerovaná rezervační smlouva společně s potvrzením Budoucího prodávajícího o tom, že byl uhrazen rezervační poplatek.
 3. Od tohoto okamžiku má Zájemce nemovitost rezervovánu. Doba rezervace je 14 dní od doručení písemné výzvy k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí Zájemci, Výzvu k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zašle Budoucí prodávající Zájemci do 30 dnů od nabytí účinnosti rezervační smlouvy, v této době by si měl Zájemce definitivně zajistit financování (Budoucí prodávající výslovně upozorňuje, že nezajištění financování není důvodem pro vrácení rezervačního poplatku.
 4. Celý proces e-rezervace bude završen zpětným kontaktováním Zájemce prodejcem, které proběhne v nejbližších dnech. Prodejce tímto kontaktem zkontroluje vložené osobní a kontaktní údaje Zájemce a dohodne s ním podrobnosti dalšího postupu směřujícího k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (tento navazující krok již nelze provést online).
 5. Vzhledem k tomu, že jde o smlouvu uzavíranou distančním způsobem (e-rezervací), může Zájemce i bez uvedení důvodu odstoupit od rezervační smlouvy do čtrnácti kalendářních dnů (14) od nabytí účinnosti rezervační smlouvy (tj. kdykoliv do čtrnácti (14) kalendářních dnů následujících po dni, kdy byl připsán rezervační poplatek na účet Budoucího prodávajícího). Formulář pro odstoupení od rezervační smlouvy je dostupný zde a Zájemce jej řádně vyplněný zašle (odstoupení je účinné až okamžikem doručení) nebo předá do sídla Budoucího prodávajícího ve lhůtě pro odstoupení.
 6. V případě rezervační smlouvy jde o smlouvu o poskytování služeb, s jejichž plněním Budoucí prodávající začne na základě výslovného požadavku Zájemce ještě ve lhůtě pro odstoupení (okamžitě po nabytí účinnosti rezervační smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy tedy Zájemci nebude vrácen celý rezervační poplatek, ale pouze jeho část, která bude vypočtena podle následujícího vzorce: Rezervační poplatek - [fixní platba za zahájení rezervace ve výši 10.000 * Y + (X * (1.000 * Y)), kde X je počet dní mezi nabytím účinnosti rezervační smlouvy a doručením odstoupení a Y je počet rezervovaných jednotek.]